มท.1 ลงพื้นที่เกาะสมุย เปิดโครงการฟื้นฟูปะการังในพื้นที่เกาะสมุย เพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างปะการังเทียม หรือปลูกฟื้นฟูปะการังจริงในพื้นที่ใกล้เคียง

มท.1 ลงพื้นที่เกาะสมุย เปิดโครงการฟื้นฟูปะการังในพื้นที่เกาะสมุย เพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างปะการังเทียม หรือปลูกฟื้นฟูปะการังจริงในพื้นที่ใกล้เคียง
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณท่าเทียบเรือเกาะแตน ชุมชนท้องกรูด หมู่ที่ 5 ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูปะการังในพื้นที่เกาะสมุย ซึ่งโครงการดังกล่าวการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดขึ้น เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สร้างปะการังเทียมหรือฟื้นฟูแนวปะการังที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย (โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยระยะที่ 1) และเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่ทางการประปาส่วนภูมิภาคที่ได้ดำเนินภารกิจให้บริการน้ำประปาเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขอภาครัฐเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและชุมชน ควบคู่กับภารกิจด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังจะเห็นได้จากที่การประปาส่วนภูมิภาคได้ร่วมมือกับสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่และชุมชนต่าง ๆในท้องถิ่นดำเนินโครงการฟื้นฟูปะการังในพื้นที่หมู่เกาะของอำเภอเกาะสมุยตั้งแต่ตั้งปี 2561 ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาคเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยการดำเนินการสร้างปะการังเทียมหรือปลูกฟื้นฟูปะการังในพื้นที่หมู่เกาะดังกล่าวต่อไป
อย่างไรก็ตามการปลูกฟื้นฟูแนวปะการังครั้งนี้ตั้งเป้าหมายระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ครอบคลุมพื้นที่แนวปะการัง 4 แห่ง คือ เกาะสมุย,เกาะแตน,เกาะมัดสุ่ม และเกาะมัดหลัง ของอำเภอเกาสมุย รวมทั้งสิ้น 3,638 ไร่
ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค หวังว่าโครงการนี้จะช่วยปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกของชุมชนและประชาชนทั่วไป ให้รักและห่วงแผนทรัพยากรทางทะเล โดยเฉพาะปะการังที่มีแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล รวมถึงช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศและคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ อย่างยั่งยืนต่อไป

ศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี / รายงาน
# ฝ่ายข่าว สวท.สมุย
# สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Facebook Comments
%d bloggers like this: