องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ พร้อมมอบทุนการศึกานักเรียน และมอบใบประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ พร้อมมอบทุนการศึกานักเรียน และมอบใบประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี
1 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด สืบเนื่องมาจาก พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 62 ก. ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2540 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นมา ที่ห้องประชุม ลีลาวดี กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี วันนี้ ( 1 พ.ย. 2561) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดย ดร.บังอร วิลาวัลย์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงห์ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับ ผู้ล่วงลับ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ หัวหน้าส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้มีเกียรติ น้องๆนักเรียน เข้าร่วมงาน โดยก่อนหน้า ดร.บังอร วิลาวัลย์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้ เป็นประธานมอบทุนการศึกษา แก่บุตรข้าราชการลูกจ้างในสังกัด และมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูผู้ที่ปฏิบัติงานดีเด่นมาตลอดทั้งปี เพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างและกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลและข้าราชการลูกจ้างในสังกัด ท่ามกลางการแสดงความดีใจของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน

เรื่องจริงผ่านเลนประจำจังหวัดปราจีนบุรี /// ศูนย์ข่าวภาคตะวันออกรายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: