สมุทรสาครประชุมเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถหลังใหม่ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

สมุทรสาครประชุมเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถหลังใหม่ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ พระอุโบสถหลังใหม่ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สำหรับ การประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเสด็จเป็นมาองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถหลังใหม่ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. นั้น ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรสาครจึงได้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในฝ่ายต่างๆ ได้แก่ คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายประสานงานและพิธีการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายรักษาพยาบาล ซึ่งผู้ว่าฯ ได้กำชับให้ทุกฝ่ายทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมให้คำนึงถึงความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถหลังใหม่ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. จังหวัดสมุทรสาครจึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมรับเสด็จฯ ด้วยการแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย โดยขอให้เดินทางถึงก่อนเวลา15.00 น. ….

ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

Facebook Comments
%d bloggers like this: