จ.ลพบุรี เร่งขับเคลื่อนชุมชนโอทอปนวัตวิถี

จ.ลพบุรี เร่งขับเคลื่อนชุมชนโอทอปนวัตวิถี
นายวินัย พันธุ์อยู่ พัฒนาการจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่การท่องเที่ยวจาก OTOP ในรูปแบบเดิม เป็น “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด “ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันสินค้า OTOP ออกจากชุมชนเพียงด้านเดียว ไปสู่การเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ โดยการขายสินค้าอยู่ในชุมชน ที่มาจากการท่องเที่ยว โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญหา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี รวมทั้ง มีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดูด และมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง
จังหวัดลพบุรีได้คัดเลือกชุมชน จำนวน 34 ชุมชน จาก 11 อำเภอ เป็นหมู่บ้านเป้าหมาย ได้แก่ หมู่ 5 ตำบลถนนใหญ่ หมู่ 8 และ หมู่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเอง หมู่ 1 ตำบล เขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี, หมู่ 6 ตำบลหนองบัว, หมู่ 4 ตำบลพัฒนานิคม หมู่ 3 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม, หมู่ 11 ตำบลหลุมข้าว หมู่ 10 ตำบลเกาะแก้ว หมู่ 1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง, หมู่ 1 ตำบลท่ามะนาว หมู่ 1 ตำบลนาโสม หมู่ 9 ตำบลศิลาทิพย์ หมู่ 4 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล, หมู่ 1, หมู่ 5 และ หมู่ 10 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง, หมู่ 1 ตำบลบางพึ่ง หมู่ 10 ตำบลหินปัก หมู่ 2 ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ , หมู่ 3 ตำบลหนองผักแว่น หมู่ 1 ตำบลซับจำปา หมู่ 3 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง, หมู่ 1 ตำบลนิยมชัย หมู่ 2 ตำบลมหาโพธิ หมู่ 9 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์, หมู่ 4, หมู่ 5 , หมู่ 6 และ หมู่ 12 ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ, หมู่ 12 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ, หมู่ 5 ตำบลบ่อทอง หมู่ 4 ตำบลชอนสมบูรณ์ หมู่ 3 ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง
โดยขณะนี้ กำลังขับเคลื่อนโครงการฯ ในมิติต่างๆ อาทิ การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น และการส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว โดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2562./

Facebook Comments
%d bloggers like this: