ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 โดยนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาครัฐ เอกชน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังบรรยายสรุปของโรงเรียน พร้อมกับเยี่ยมชมห้องเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม ห้องคอมพิวเตอร์ ชมนิทรรศการของนักเรียน ปลูกต้นไม้ และร่วมรับชมการแสดงของนักเรียน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 เดิมชื่อโรงเรียนวัดสุคนธาวาส ต่อมาในปี พ.ศ 2505 ได้เกิดวาตภัยครั้งร้ายแรงที่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้ส่งผลกระทบมายังโรงเรียนวัดสุคนธาวาสด้วย ทำให้โรงเรียนได้รับความเสียหาย และในปี พ.ศ.2506 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในครั้งนั้น และได้รับเอาโรงเรียนวัดสุคนธาวาส เข้ามาอยู่ในความอุปถัมภ์ พร้อมกับพระราชทานชื่อใหม่ว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 และได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างอาคารเรียน เรียกว่าอาคารพระราชทาน 009

ทั้งนี้ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 จัดการศึกษา 3 ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งสิ้น 163 คน มีผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู 14 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน นักการภารโรง 1 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ส่วนปัญหาอุปสรรคของโรงเรียน คือ ขาดแคลนครูในการจัดการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา สื่อการเรียนรู้และการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน เช่น เครื่องเล่นสนามชำรุด สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีไม่เพียงพอ และไม่มีบ้านพักครู โดยมีครูบรรจุใหม่ต้องเช่าบ้านอาศัย จำนวน 2 ราย

ศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี / รายงาน
# สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Facebook Comments
%d bloggers like this: