ปทุมธานี รมช.ศธ. ย้ำผู้บริหารมีเอกภาพแห่งความพยายาม พัฒนาสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ

ปทุมธานี
รมช.ศธ. ย้ำผู้บริหารมีเอกภาพแห่งความพยายาม พัฒนาสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ
วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2561) พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน การประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ และเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี และมอบโล่เกียรติคุณ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม จำนวน 29 แห่ง และ สถานศึกษาที่ชนะเลิศโครงการส่งเสริมรักการอ่าน “ผมจะเป็นคนดี” จากการประกวดวาดการตูนแอนิเมชั่น และการประกวดเรียงความ จำนวน 7 แห่ง รางวัลผลการดำเนินงานความร่วมมือด้านการศึกษากับสาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบันอาชีวศึกษาชั้นนำแห่งเอเชียแปซิฟิกโดยคณะกรรมการขององค์กรด้านการศึกษาเอเชีย-ปักกิ่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ซึ่งร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการคมนาคมแห่งยูนาน มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน)และรางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนความมีวินัยต่อสังคม ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะได้รับทราบถึงนโยบาย และมีทิศทางเดียวกันในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ และตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยให้ข้อแนะนำการพัฒนาสถานศึกษา 3 ประการ 1.เอกภาพแห่งความพยายาม ยึดหลักทำงานต้องสำเร็จและดูแลผู้ร่วมงานอย่างดี เน้นความพยายามเข้าใจ และพยายามร่วมมือ 2.สร้างการศึกษาที่เข้มแข็ง คุณภาพที่แข็งแกร่ง ภาพลักษณ์ที่ดี สร้างงาน สร้างอาชีพแก่ผู้เรียน และความร่วมมือ และ 3.หลักธรรมาภิบาล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับนโยบายในการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 1 ศูนย์กลาง 6 ศูนย์ภูมิภาค 18 ศูนย์จังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะต้องมีการพัฒนาข้อมูลและการปรับปรุงเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ สอศ. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจมาตรฐานของศูนย์ฯ และให้มีการประกวดศูนย์ฯ ต่างๆ นอกจากนี้ ในเรื่องของการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่มีการจัดระดับคุณภาพ ก็จะต้องมีการพัฒนายกระดับทุกแห่ง โดยตั้งเป้า 16 พฤษภาคม 2562 จะมีสถานศึกษาอาชีวะรัฐที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันทั่วประเทศ

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Facebook Comments
%d bloggers like this: