ราชบุรี  – จ.ราชบุรีเตรียมจัดงานวันดินโลก 2561 เทิดพระเกียรติฯ

ราชบุรี – จ.ราชบุรีเตรียมจัดงานวันดินโลก 2561 เทิดพระเกียรติฯ

จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดงานวันดินโลก 2561 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

วันที่ 8 พ.ย.61) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2561 ของจังหวัดราชบุรี โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือถึงแนวทางการจัดงาน ซึ่งกำหนดไว้ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2561 และระหว่างวันที่ 24 – 31 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโครงการฯ และมีพระราชดำริให้ดำเนินการศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินที่เสื่อมโทรม ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ทดสอบวางแผนและจัดระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ภายในงานจะมีกิจกรรมจัดนิทรรศการในชุด ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน การจัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การน้อมนำพระราชดำริมาใช้ในการแก้ไขปัญหาดินในจังหวัดราชบุรี เช่น การปรับปรุงดินเปรี้ยว วิธีการแกล้งดิน การป้องกันการชะล้างพังทลายของดินด้วยหญ้าแฝก การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก (World Soil Day) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมเป็นพระองค์แรกของโลก และสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Facebook Comments
%d bloggers like this: