ราชบุรี – สนช. ลงพื้นที่พบปะประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืนที่ จ.ราชบุรี

ราชบุรี – สนช. ลงพื้นที่พบปะประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืนที่ จ.ราชบุรี

คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืนที่ จ.ราชบุรี

วันที่ 8 พ.ย.61) พลเอก ธนดล สุรารักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อให้กำลังใจ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดราชบุรี และพบประชาชน ณ ชุมชนหลวงเวชสิทธิ์นิรภัย เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ในโครงการส่งเสริมอาชีพ และที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านหว้าเอน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง ในโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน โดยมี นายชยาวุธจันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ส่วนราชการและท้องถิ่นให้การต้อนรับ

จังหวัดราชบุรีดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด อำเภอและทีมขับเคลื่อนระดับตำบล จัดเวทีประชาคม 4 ครั้ง เพื่อปรับทุกข์ ผูกมิตรวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชน จัดทำโครงการตามกรอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่บ้าน/ชุมชนละ 200,000 บาท เป็นการดำเนินการขับเคลื่อนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เรื่องที่ 3 ชุมชนอยู่ดีมีสุขจังหวัดราชบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน จำนวน 977 หมู่บ้าน 69 ชุมชนรวม 1,046 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยทุกหมู่บ้าน/ชุมชนได้เสนอโครงการรวมทั้งสิ้น 1,193 โครงการ รวมงบประมาณจำนวน 208,535,388 บาท ซึ่งได้ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โดยจำแนกโครงการตามกิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. สร้างอาชีพสร้างรายได้ จำนวน 26 โครงการ 2. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 60 โครงการ 3. สาธารณูปโภคจำนวน 974 โครงการ 4. สิ่งแวดล้อม จำนวน 17 โครงการ และ 5. อื่นๆ อีก จำนวน 116 โครงการ จากผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนหมู่บ้าน/ชุมชน ละ 200,000 บาท ของจังหวัดราชบุรี เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนที่ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาความต้องการ ร่วมกันบริหารจัดการโครงการ ส่งผลให้ทุกโครงการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง สามารถลดปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงตามความต้องการและสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน ให้อยู่ดีมีสุขต่อไป

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Facebook Comments
%d bloggers like this: