ราชบุรี – โยธาธิการและผังเมืองเตรียมออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะรองรับการท่องเที่ยวชุมชนโพธาราม จ.ราชบุรี

ราชบุรี – โยธาธิการและผังเมืองเตรียมออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะรองรับการท่องเที่ยวชุมชนโพธาราม จ.ราชบุรี

วันนี้ 8 พ.ย. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า… ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดการประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย จากจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในโครงการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท่องเที่ยว บริเวณชุมชนโพธาราม โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นกลุ่ม 12 เมืองต้องห้ามพลาด จึงได้ดำเนินการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบริเวณชุมชนโพธาราม ให้ได้มาซึ่งแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต แผนแม่บทถึงมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว และแผนผังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ได้โครงการพัฒนาที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว และแบบก่อสร้าง รวมทั้งงบประมาณ และการบริหารจัดการและมาตรการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ตาม การกำหนดผังในครั้งนี้มีแนวทางประกอบด้วย ชุมชนท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมริมแม่น้ำแม่กลอง ชุมชนท่องเที่ยวพักผ่อนและนันทนาการเพื่อสุขภาพ และชุมชนท่องเที่ยวศิลปะและกิจกรรมสร้างสรรค์ใหม่ ทั้งนี้ จะมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชาวชุมชนโพธาราม และภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Facebook Comments
%d bloggers like this: