เตือนลูกจ้างหยุดงาน ชุมนุมเรียกร้องโบนัสปลายปี อาจเสี่ยงถูกเลิกจ้าง พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เฝ้าระวังข้อพิพาท

เตือนลูกจ้างหยุดงาน ชุมนุมเรียกร้องโบนัสปลายปี อาจเสี่ยงถูกเลิกจ้าง พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เฝ้าระวังข้อพิพาท

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนลูกจ้างหยุดงาน ชุมนุมเรียกร้องโบนัสปลายปีอาจเสี่ยงถูกเลิกจ้าง พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เฝ้าระวังข้อพิพาท

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ในปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561 มีแนวโน้มลดลง โดยมีข้อเรียกร้องของสถานประกอบกิจการในภาคเอกชนและรัฐวิสากิจ จำนวน 480 แห่ง เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีข้อเรียกร้อง 544 แห่ง ลดลง 64 แห่ง
ขณะที่ในช่วงปลายปีของทุกปี จะมีข้อเรียกร้องเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติ ส่วนใหญ่เป็นการเรียกร้องเรื่องเงินโบนัส ขอขึ้นเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ซึ่งหากไม่เป็นที่พอใจต่อทั้งสองฝ่าย อาจก่อให้เกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานได้ ซึ่งที่ผ่านมาลูกจ้างส่วนใหญ่ใช้วิธีนัดหยุดงานรวมตัวชุมนุมเรียกร้อง จึงอาจทำให้นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายได้ จึงขอเตือนไปยังนายจ้าง ลูกจ้างยึดหลักแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเจรจากันด้วยเหตุผล นายจ้างควรชี้แจงข้อเท็จจริงถึงผลประกอบกิจการในปีนั้นๆ เพื่อทำความเข้าใจกับลูกจ้างอย่างตรงไปตรงมาและขอให้ทั้งสองฝ่ายคำนึงถึงสิทธิ หน้าที่ ภายใต้กรอบของกฎหมายและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวอีกว่า ได้สั่งการให้พนักงานตรวจแรงงานทั่วประเทศ เข้าไปแนะนำ ให้ความรู้ แก่นายจ้าง ลูกจ้างเกี่ยวกับระบบแรงงานสัมพันธ์และเฝ้าระวังปัญหาข้อพิพาทแรงงานที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีสัญญาณที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทแรงงานให้เร่งเข้าไปทำความเข้าใจและช่วยไกล่เกลี่ยให้ได้ข้อยุติในพื้นที่โดยเร็วที่สุด

0455/081161

Facebook Comments
%d bloggers like this: