Dr. Harumi Saito ประธานสถาบันการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศญี่ปุ่น Mr. Masahiro Yagi นักวิจัยอาวุโส และเจ้าหน้าที่จาก JIID เข้าเยี่ยมคํานับ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมร่วมประชุมหารือเรื่องการจัดรูปที่ดินในประเทศไทย

วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.30 น. Dr. Harumi Saito ประธานสถาบันการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศญี่ปุ่น Mr. Masahiro Yagi นักวิจัยอาวุโส และเจ้าหน้าที่จาก JIID (The Japanese Institute of Irrigation and Drainage) เข้าเยี่ยมคํานับ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมร่วมประชุมหารือเรื่องการจัดรูปที่ดินในประเทศไทย โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายกาญจดินทร์ สระประทุม ผู้อำนวยการส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง นายชยุต ธรรมนิตยกุล ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง นายอัคราวุฒิ อินทรพาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารโครงการต่างประเทศ สำนักบริหารโครงการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองอธิบดีกรมชลประทาน อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

ในการนี้ ได้มีการหารือร่วมกันในเรื่องกระบวนการในการจัดรูปที่ดินในประเทศไทย วิธีการที่จะทําให้เกษตรกรผู้รับประโยชน์เห็นด้วยกับการจัดรูปที่ดิน และแนวคิดเรื่องพื้นที่ขนาดมาตรฐานของการจัดรูปที่ดิน ทั้งนี้คณะจาก JIID จะลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลการศึกษาดังกล่าว ร่วมกับตัวแทนจากสำนักบริหารโครงการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา และ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ณ โครงการส่งน้ำและบํารุงรักษาท่าโบสถ์ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดชัยนาท ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

ข่าว : พิณชลี
ภาพ : สุกฤษฏิ์

Facebook Comments
%d bloggers like this: