ยื่นหนังสือขอคัดค้าน การประกาศกฏกระทรวงให้กัญชา จากยาเสพติดประเภทที่ 5 มาเป็นยาเสพติดประเภทที่ 2

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา.10.00. น. ได้มีการยื่นหนังสือขอคัดค้าน การประกาศกฏกระทรวงให้กัญชา จากยาเสพติดประเภทที่ 5. มาเป็นยาเสพติดประเภทที่ 2.
นายสาธิต สุทธิเสริม รักษาการหัวหน้าฝ่ายประสานมวลชน รับเรื่องดังกล่าว ณ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี พ.อ.คฑาวุธ ขจรกิตติยุทธ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ทำเนียบรัฐบาล เข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ผู้ยิ่นหนังสือคัดค้านการประกาศ เรื่องกัญชาจากยาเสพติดประเภท5เป็นยาเสพติด ประเภท 2
1. ดร.สาธุ อนุโมทามิ h.c เลขาธิการ คพ.รส.
2. ดร.พงษ์ศักดิ์ อวัยวานนท์ นักวิชาการทางการแพทย์แผนไทย
3. นายนิเวศ พิพัฒนติกานันท์ ผู้ป่วยที่ใช้กัญชารักษา หายจากโรคมะเร็ง
ตามที่เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ได้มีการประชุม ที่กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาประเด็นของเรื่องกัญชาโดย มีสรุปจากที่ประชุมว่าจะออกประกาศกฎกระทรวงเพื่อปลดล็อคกัญชาซึ่งเดิมอยู่ในยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 มาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 (ยส. 2) เทียบเท่าฟินและมอร์ฟีน โดยอ้างเพื่อให้ใช้ประโยชน์ ทางการแพทย์ได้ตามการควบคุมสารสกัดและน้ำมันกัญชาตามวิธีเดียวกับกลิ่นและมอร์ฟีนหากพิจารณาแล้วไม่ใช่เป็นการปลดล็อกอย่างที่คิดแต่เป็นการดับเบิ้ลล็อคและถ้ามีประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่จะเกิดขึ้นทำให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้รับผล กระทบและสร้างความเสียหายไม่สามารถเข้าถึงสมุนไพรสำคัญที่จะใช้รักษาโรคร้ายแรงต่างๆ โดยเฉพาะมะเร็ง

เป็นการใช้อำนาจรัฐทำให้ประชาชนออกกฎกระทรวงที่ขัดกับรัฐธรรมนูญเรื่องสิทธิประชาชนที่มีสิทธิดูแลและปกป้องชีวิตตนเอง ดังนั้นการประชุม กลุ่มดังนั้นกลุ่มประชาชนผู้คัดค้านการประกาศกฎกระทรวงที่จะมีขึ้นได้ทำหนังสือยื่นต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ระงับการออกประกาศกฎกระทรวงเรื่องดังกล่าวก่อนโดยจะทำการยื่นหนังสือในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 10.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาลตึก กพร. จึงเรียนมาเพื่อร่วมสังเกตการณ์ขอแสดงความนับถือกลุ่มประชาชนผู้คัดค้านการประกาศกฎกระทรวง

ดังนั้นกราบขอวิงวอนท่านในสถานะผู้นำรัฐบาล ได้โปรดกรุณายับยั้งการจะประกาศกฎกระทรวงเรื่องดังกล่าวก่อนโดยให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการที่จะพิจารณาเรื่องนี้ดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศได้มีโอกาสใช้สิทธิ์ในการเลือกแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพตนเองและสามารถเข้าถึงสมุนไพรกัญชาที่ไม่ขัดต่อกฎหมายขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งกลุ่มประชาชนผู้คัดค้านการประกาศกฎกระทรวง

Facebook Comments
%d bloggers like this: