จังหวัดสุราษฎร์ธานีฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์แก่เจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จังหวัดสุราษฎร์ธานีฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์แก่เจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ณ บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ อาสาสมัคร ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอดจนการทดสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และสามารถลดความสูญเสียทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน

ด้านนายจำนง สวัสดิ์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบของการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ทดสอบความพร้อมของแผนฉุกเฉิน และการตอบโต้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทำให้ทราบจุดบกพร่องของแผนที่มีอยู่ ตลอดจนศักยภาพในการปฏิบัติการตามแผน ทั้งในด้านการจัดการต่อสถานการณ์และทรัพยากร และเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรผู้มีส่วนร่วมในการฝึกการป้องกัน ได้ทบทวนองค์ความรู้ ฝึกฝนทักษะ และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ภายใต้สถานการณ์สมมติในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ได้ทำงานและประสานความร่วมมือระหว่างกันในเชิงบูรณาการ ทั้งในการตัดสินใจและการปฏิบัติ ส่งผลให้การปฏิบัติตามแผนเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ.

ศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี / รายงาน
# สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: