สระบุรี – คณะนักศึกษา วปอ. 61 และคณะนักศึกษาสถาบันต่างๆ ศึกษาดูงานจังหวัดสระบุรีและชมการสาธิตการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ศูนย์การทหารม้าสระบุรี

สระบุรี – คณะนักศึกษา วปอ. 61 และคณะนักศึกษาสถาบันต่างๆ ศึกษาดูงานจังหวัดสระบุรีและชมการสาธิตการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ศูนย์การทหารม้าสระบุรี
วันนี้ (15พฤศจิกายน 2561 ) พลโทขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 และ หลักสูตรต่างๆ ของกองทัพบก และกองทัพอากาศ อีก 6 สถาบัน ประกอบด้วย หลักสูตรเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 64 หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 63 หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 64 หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 119 คณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 10 รวมถึงคณะนายทหารจากมิตรประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศปากีสถาน เวียดนาม ลาว กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ เมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และงานด้านการทหารของกองทัพบกเหล่าทหารม้าที่ศูนย์การทหารม้า และการปฏิบัติการรบแบบเต็มรูปแบบ ณ สนามปืนใหญ่รถถัง( เปรม ติณสูลานนท์) มีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พล.ต.ปรีชา เบ็ญจขันธ์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า พ.อ.อภิชัย วิไลเนตร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการ ได้ให้การต้อนรับ ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรและคณะนักศึกษาได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปโดยวิดีทัศน์กิจกรรมภารกิจงานของจังหวัดสระบุรี มณฑลทหารบกที่ 18 และศูนย์การทหารม้าสระบุรี พร้อมทั้งร่วมพูดคุย ตอบข้อซักถาม

จากนั้นเวลา 13.30 น.คณะนักศึกษาฯได้ขึ้นรถบัสเพื่อเดินทางไปสนามยิงปืนใหญ่รถถัง เปรมติณสูลานนท์ เพื่อชมการสาธิตการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ การปฏิบัติการทางทหารของหน่วยรบทหารม้า อาทิ การรบทางยุทธวิธี การใช้อาวุธบนหลังม้า การใช้สัตว์บรรทุกต่าง การจัดแสดงยานรบในอดีต การจัดแสดงรถถัง การจัดหน่วยทหารม้าในระดับหมวด รวมถึง การปฏิบัติการรบพิเศษทางภาคพื้นดิน มีการรบด้วยรถถัง ซึ่งถือว่าเป็นเขี้ยวเล็บ ที่สำคัญยิ่งของหน่วยกองทัพไทยของเหล่าทหารม้า ซึ่งเหล่าทหารม้า เป็นเหล่ากำลังรบหลักเหล่าหนึ่งของกองทัพบก ที่มีคุณลักษณะที่สำคัญ 3 ประการ คือ มีความคล่องแคล่ว ในการเคลื่อนที่ มีอำนาจในการยิงที่รุนแรง มีอำนาจในการข่มขวัญสูง ซึ่งลักษณะดังกล่าวจึงทำให้เหล่าทหารม้าเป็นกำลังรบที่ทรงศักยภาพในการทำสงครามและการป้องปรามและสามารถประกันความสำเร็จให้กับผู้บังคับบัญชาในทุกภารกิจที่รับมอบหมาย
ปัจจุบันเหล่าทหารม้ามีการจัดหน่วยในระดับต่างๆ ประกอบด้วย 3 กองพลทหารม้า 7 กรม 31 กองพัน 5 กองร้อย ทหารม้าลาดตระเวน 1 กองร้อยม้าอากาศ และยังคงมีการจัดหน่วยทหารม้าไว้ 1 กองพัน คือกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ เพื่อถวายพระเกียรติ แห่นำตามเสด็จ และถวายอารักขาแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์และพระราชอาคันตุกะ ที่มาเยือนประเทศไทยรวมทั้งการรบอย่างทหารม้าได้เมื่อจำเป็น จังหวัดที่มีหน่วยทหารม้าอยู่ นอกจากกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สระบุรี, ปราจีนบุรี, นครราชสีมา, ขอนแก่น, เพชรบูรณ์, พิษณุโลก, น่าน, อุตรดิตถ์, แพร่, กาญจนบุรี, นครศรีธรรมราช ร้อยเอ็ด และปัตตานี

สมยศ พิมมะศร 0819940177

Facebook Comments
%d bloggers like this: