TSPCA สร้างจิตสำนึกแก้ปัญหาการทารุณกรรมสัตว์โดยสันติวิธีผ่านกิจกรรมรักสัตว์ในโรงเรียน

TSPCA สร้างจิตสำนึกแก้ปัญหาการทารุณกรรมสัตว์โดยสันติวิธีผ่านกิจกรรมรักสัตว์ในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.61 ดร. สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เปิดโครงการรักสัตว์ในโรงเรียนในหัวข้อ “สวัสดิภาพสัตว์ (FIVE FREEDOMS)”ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ โดยมีนางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ให้การต้อนรับ และมีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 170 คน
สำหรับโครงการรักสัตว์ในโรงเรียนเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เริ่มต้นการดำเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2549 สมาคมฯ ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยคุณหญิง ดร. กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น นำกิจกรรมโครงการ “รักสัตว์ในโรงเรียน” ออกเผยแพร่ตามโรงเรียนต่างๆ ที่สังกัดภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมี

วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก ให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนัก เห็นคุณค่า เกิดความเมตตากรุณาและปฏิบัติต่อสัตว์นั้นได้อย่างถูกต้อง โดยเป็นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสอดส่องป้องกัน การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์และร่วมกันแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นใน หัวข้อ “สวัสดิภาพสัตว์ (FIVE FREEDOMS)” จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ รวมทั้งพฤติกรรมอาการ ของสัตว์ที่ไม่ได้รับการดูแล และการช่วยเหลือสัตว์เบื้องต้นเมื่อไม่ได้รับการจัดสวัสดิภาพที่เหมาะสม โดยเนื้อหากิจกรรม จะเป็นรูปแบบกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ กิจกรรมสันทนาการ และ Walk Rally แบ่งเป็น 5 ฐานกิจกรรม ได้แก่ ฐานอิสรภาพจากความหิวและกระหาย ฐานอิสรภาพจากความไม่สะดวกสบาย ฐานอิสรภาพจากความเจ็บปวดและอันตราย ฐานอิสรภาพจากความกลัวและความเครียด ฐานอิสรภาพที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์การลดปัญหาการทารุณกรรมและการพัฒนาจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้ดียิ่งขึ้น เป็นเจตนารมณ์ของ TSPCA ที่ใช้ดำเนินการมากว่า 24 ปี ซึ่งต้องเริ่มต้นจากการเสริมสร้างจิตสำนึกแห่งความเมตตาให้แก่เด็กและเยาวชน ให้ได้เรียนรู้และมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ต่อสัตว์ร่วมโลก อย่างถูกต้องและถูกวิธีต่อไป

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: