สระบุรีโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) ร่วมกับชุมชนสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม“ทอดกฐินประจำปี ๒๕๖๑ “

โรงไฟฟ้าอุทัย โรงไฟฟ้าหนองแซง และโรงไฟฟ้าบ้านเลน บ้านโพ กลุ่มบริษัทกัลฟ์ ร่วมกับชุมชน จัดงานทอดกฐินประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมพุทธศาสนาและสร้างสรรค์ความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำทุกปีมาอย่างต่อเนื่อง
สำหรับวัฒนธรรมความเชื่อและความศรัทธาของประชาชนที่มีสืบทอดกันมานั้น การทอดกฐินยังผลประโยชน์ในหลายประการ คือ
(๑) ชื่อว่าได้ถวายทานภายในกาลเวลากำหนดที่เรียกว่ากาลทาน คือในปีหนึ่งถวายได้เพียง ในระยะเวลา ๑ เดือนเท่านั้นในข้อถวายทาน ตามกาลนี้มีพระพุทธภาษิตว่าผู้ให้ทานตามกาล ความต้องการที่เกิดขึ้นตามกาลของผู้นั้น ย่อมสำเร็จได้
(๒) ชื่อว่าได้สงเคราะห์พระสงฆ์ผู้จำพรรษาให้ได้ผลัดเปลี่ยนผ้านุ่งห่มใหม่ แม้ผ้ากฐินนั้นจะตก แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ชื่อว่าได้ถวายแก่สงฆ์เป็นส่วนรวม มีพระพุทธภาษิตว่าผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้ผิว พรรณ
(๓) ชื่อว่าได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบให้เป็นหลัก เป็นตัวอย่าง แห่งคุณงามความดีของประชาชนสืบไป
(๔) จิตใจของผู้ทอดกฐินทั้ง ๓ กาล คือก่อนทอด กำลังทอดและทอดแล้วที่เลื่อมใสศรัทธาและ ปรารถนาดีนั้นจัดเป็นกุศลจิต คนที่จิตเป็นกุศลย่อมได้รับความสุขความเจริญ
(๕) การทอดกฐินทำให้เกิดสามัคคีธรรม คือการร่วมมือกันทำคุณงามความดีและถ้าการถวาย กฐินนั้นมีส่วนได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามด้วย ก็เป็นการร่วมสามัคคี เพื่อรักษาศาสนวัตถุ ศาสนสถานให้ยั่งยืนสถาพรสืบไป
ดังนั้นในเทศกาลงานทอดกฐินจึงมีความสำคัญและเป็นประเพณีวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาสิบทอดมาตั้งแต่โบราณกาล ที่ทรงคุณค่าทางสังคมและจิตใจของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ
โทร..0654348988

Facebook Comments
%d bloggers like this: