ปชส.พิจิตร นำทัพจัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น

ปชส.พิจิตร นำทัพจัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น
นางอัชณัฐ ปรารถนารักษ์ อู่ดี ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร จัดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และเป็นการกระจายโอกาสให้แก่ประชาชนในการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด รวมถึงเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่น มีความสุจริตและเที่ยงธรรม โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิด ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ “จังหวัดพิจิตรกับการเลือกตั้งท้องถิ่น” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเลือกตั้ง” รวมถึงประเด็นสำคัญในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเลือกตั้งท้องถิ่น และฝึกปฏิบัติ “การเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นให้น่าสนใจ” โดยมีเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน และเครือข่ายรายการวิทยุชาละวันเมืองงาม เข้าร่วมสัมมนา
ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมประชาชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง ตลอดจนปลูกจิตสำนึกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพต่อไป

ส.ปชส.พิจิตร .. ข่าว/ภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: