จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดแนวทางลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ เตรียมความพร้อม ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำ และทางอากาศ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดแนวทางลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ เตรียมความพร้อม ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำ และทางอากาศ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

นายจำนง สวัสดิ์วงศ์ รักษาราชการ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยถึง แนวทางปฏิบัติ รับเทศกาลปีใหม่ ของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำ และอากาศ เทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้การกำหนดกรอบแนวทาง การเตรียมความพร้อม การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562
ทั้งนี้ เพื่อเน้นมาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” พร้อมกำชับในประเด็น ขับรถเร็ว เมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และป้องกันการเกิดอุบัติภัยอื่น ๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้แนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกระดับ อย่างเข้มข้น ต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกมิติทั้ง ปัจจัยด้านคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม
อย่างไรก็ดี จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยว เพราะเมืองคนดีสุราษฎร์ธานีเที่ยวได้ทั้งปี

ศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี / รายงาน
# สวท.สุราษฎร์ธานี

Facebook Comments
%d bloggers like this: