จังหวัดมุกดาหาร ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุม โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ที่ได้รับมอบหมายภารกิจในการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดมุกดาหาร พร้อมทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล พร้อมทั้งทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล จังหวัดมุกดาหาร ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 นี้

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Facebook Comments
%d bloggers like this: