จ.ชัยภูมิ ลดพุง ลดโรค ทู บี นัมเบอร์วัน ทีม แดนซ์ เซอร์ไซส์ กลยุทธ์ ดึงเยาวชนพ้นยาเสพติด

จ.ชัยภูมิ ชาวอ.เทพสถิต และ จ.ชัยภูมิ ลดพุง ลดโรค ทู บี นัมเบอร์วัน ทีม แดนซ์ เซอร์ไซส์ กลยุทธ์ ดึงเยาวชนพ้นยาเสพติด การเกิดปัญหายาเสพติดมาจากหลายสาเหตุ การป้องกันต้องสร้างค่านิยมใหม่ สร้างความมั่นใจให้เขารู้สึกดีกับตนเอง ให้เขาได้สนุกสนานโดยพยายามหากิจกรรมต่างๆ การใช้สิ่งเหล่านี้ ให้เยาวชน มีสังคม มีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี และไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

วันนี้ 9 ม.ค. 2562 ) เวลา 8.30 น. นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเทพสถิต จัดกิจกรรมรวมพล คน To Be Number One ณ. บริเวณลานสนาม บริษัทติดตั้งกังหันลม สวนดอกดาวเรือง ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยนายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอเทพสถิต เป็นประธานเปิดงาน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างเสริมสุขภาวะลดอ้วน “ลดพุง ลดโรค”เพื่อให้ความรู้พัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาวะในประเด็นลดพุง ลดโรค แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นแกนนำ ซึ่งจะนำไปสู่การขยายผลแก่เยาวชนและประชาชนในเขตอำเภอเทพสถิต โดยมี สาธารณสุขอำเภอ และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทพสถิตและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 10 แห่ง จัดขึ้นโดยนำข้าราชการทุกหน่วยงาน ตลอดจนผู้นำชุมชน และประชาชนทุกชุมชน เครือข่ายแกนนำลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ผู้นำชุมชน องค์กรรัฐและเอกชน เข้าร่วมจำนวนกว่า 200 คน ณ.ลานสนาม บริษัทตั้งกังหันลม โดยนายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์กล่าวว่าเกิดปัญหาวิกฤติด้านสุขภาพมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 236 ศพ ต่อวัน จากโรคหัวใจหลอดเลือด นอกจากนี้คนไทยยังเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต พิการ เบาหวาน ความดันสูง ไขมันหลอดเลือด มากมาย ส่งผลกระทบแก่ค่ารักษาพยาบาล พิการ ทำงานไม่เต็มศักยภาพ รายได้น้อย ขาดรายได้ เป็นภาระครอบครัว ชุมชน ประเทศไทยมีสถานภาพรายได้ลดน้อยลงเพราะขาดกำลังหลักในการขับเคลื่อนชาติ และมุ่งรักษาแต่คนป่วย วิธีแก้ไขคือ ลดพุง ไขมันลด ลดโรค แล้วสุขภาพดี จะทำให้ประเทศประหยัดค่ารักษาพยาบาล และสามารถขับเคลื่อนมิติต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างรวดร็ว
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กล่าวว่า การเป็นแกนนำจิตอาสาลดพุง ลดโรค ทำให้ได้รับความรู้ มีแรงจูงใจ เพื่อพัฒนาตัวเองเป็นต้นแบบ เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ ผู้รับบริการ ชาวบ้านที่เป็นโรคเรื้อรัง น้ำหนักเกินมาตรฐาน ด้วยการใช้หลักการ 3 อ. ได้แก่ อารมณ์ อาหาร และออกกำลังกาย เพื่อให้ทุกคนในชุมชนมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคเพิ่ม ลดพุง ลดโรคไปพร้อมกัน
ภายในงานมีการอบรมเชิงปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 3 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานอารมณ์ ฐานอาหาร และออกกำลังกาย โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สาธารณสุขตำบล สาธารณสุขอำเภออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และชมรมสร้างเสริมสุขภาพ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม เวียนศึกษาความรู้ในแต่ละฐาน เพื่อผนวกความรู้ นำไปประยุกต์ใช้ ถ่ายทอดแก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อลดพุงลดโรค ขับเคลื่อนให้คนไทยสุขภาพดีต่อไป

คำหอม ชุมชน 02 // ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำจังหวัดชัยภูมิ รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: