ราชบุรี  – ราชบุรี ระดมจัดกิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”

ราชบุรี – ราชบุรี ระดมจัดกิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”

หลายหน่วยงานในจังหวัดราชบุรีร่วม จัดกิจกรรม “แยกก่อนทิ้ง” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. – 9 มี.ค.62 เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

วันนี้ 9 ม.ค.62) ที่บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา เขตเทศบาลเมืองราชบุรี นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แยกก่อนทิ้ง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ปี 2559 ถึง 2564 ที่ต้องการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ที่เน้นการลดการเกิดขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด การใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ หรือหลักการ 3 ช โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมตามแนวทาง “ประชารัฐ” มุ่งให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะด้วยหลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน

ทั้งนี้ เป็นการสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่ให้กำหนดแผนปฎิบัติการ 60 วัน หรือ “แยกก่อนทิ้ง” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยการคัด “แยกขยะก่อนทิ้ง” เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง และลดปัญหาขยะตกค้าง นอกจากนี้ ให้บุคลากรในหน่วยงานมีการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ การจัดการขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ขยะอันตราย และการคัดแยกขยะตามประเภทอย่างถูกต้อง และเพื่อให้ส่วนราชการมีการจัดทำสัญลักษณ์แยกประเภทขยะ และจัดทำถังขยะแยกประเภทในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย 2 ประเภท คือ คือ สีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิล สีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไป อย่างไรก็ดี หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความความร่วมมือในการคัดแยกขยะจากประชาชนไปตามตลาดภายในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีด้วย

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Facebook Comments
%d bloggers like this: