เครือข่ายพสกนิกรไทยร่วมใจสามัคคี(คพ.รส.) ณ.สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

เครือข่ายพสกนิกรไทยร่วมใจสามัคคี(คพ.รส.) ณ.สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 13 ถนนพิชัย แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เนื่องด้วย พี่น้องประชาชนผู้ที่มีที่ดินสปก. 4-01 และผู้ที่อาศัย/และทำกินในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรมที่มีความต้องการให้/สปก.และกรมป่าไม้/ออกโฉนด/เอกสารสิทธิ์/หรืออื่นๆที่จะต้องผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายและทำเป็น นโยบายโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ดินให้ครอบคลุม ตามศักยภาพและความเหมาะสมที่จะนำที่ดินไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนารายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสามารถ ทำให้เกิดการเปลี่ยนมือได้ ซึ่งคณะได้จัดทำข้อเสนอและร่างกฎหมาย ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และร่วมประชุมยื่นหนังสือต่อผู้แทนนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารสปก./และกรมป่าไม้ซึ่งได้มีการประสานไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น.ณ.ห้องประชุมสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย.

นายสาธุ อนุโมทามิ เลขาธิการเครือข่ายผสกนิกรไทยร่วมใจสามัคคี (คพ.รส.) ผู้ประสานงานเครือข่าย ประชาชนที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน(สปก) และเครือข่าย ผู้อยู่อาศัยในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม. เรื่อง เสนอแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาการปฏิรูปที่ดินสปก. 4-01 และที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี/และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/คสช. ตามที่ได้ มีข่าวเรื่องการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และพัฒนาการปฏิรูปที่ดินสปก. 4-01 ให้เป็นที่ดินทองคำของนักการเมืองกรณีที่จะมีการเพิ่มวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ดินสปก. 4-01 และการสามารถโอนสิทธิ์เปลี่ยนมือได้นั้นทางเครือข่ายพสกนิกรไทยร่วมใจพัฒนาสามัคคี(คพ.รส.) และเครือข่าย/. ประชาชนที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินสปก.และเครือข่ายผู้อยู่อาศัยในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรมขอนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา การปฏิรูปที่ดินสปก. 4-01 และที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรมตามความเป็นจริง ดังนี้ ทางเครือข่าย จึงขอเสนอให้รัฐบาลได้เร่งรัดแก้ไขปัญหา โดยยกเป็นวาระแห่งชาติ ที่มีลำดับความสำคัญอย่างเร่งด่วนที่สุด เพราะรัฐบาล ชุดนี้ มีความพิเศษที่จะสามารถใช้อำนาจ และกลไกทางกฎหมาย และนโยบายพิเศษ ที่จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ของปัญหา ที่มีความวิกฤตให้สำเร็จลุล่วงไปได้ เพราะถ้าปล่อยให้ปัญหานี้ยังดำรงอยู่ต่อไปก็เป็นเรื่องยากที่รัฐบาลต่อไปจะสามารถยกปัญหานี้ขึ้นมาแก้ไขได้ เพราะมี ความสลับซับซ้อน จนรอให้รัฐบาลปกติที่มีอำนาจไม่สมบูรณ์ ที่แก้ไขปัญหานี้ได้ และ เป็นการปล่อยให้ ประเทศชาติ และประชาชนเสียโอกาสดังนั้นทางเครือข่ายจึงขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้ ต่อไป ทางเครือข่ายจึงใคร่ขอนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและแนวทางการปฏิรูปเพื่อที่ดินสปก. 4-0 1 และที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรมให้เกิดการพัฒนาอย่าง เหมาะสม ต่อท่านนายกรัฐมนตรีได้โปรดดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา ประเทศชาติต่อไป ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร

Facebook Comments
%d bloggers like this: