TSPCA จัดกิจกรรมลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

TSPCA จัดกิจกรรมลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 ทางสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศ ไทย (TSPCA) โดย ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการ และ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมจัดกิจกรรมลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 15 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธี

ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการ TSPCA กล่าวว่า สมาคมฯ ยังคงมุ่งมั่น ดำเนินการแก้ปัญหาการทารุณกรรมสัตว์โดยสันติวิธี ใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นหลักการในการสร้างสังคม ให้เกิดดุลยภาพในทุกมิติอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดระยะเวลา 25 ปี ภายใต้การสนับสนุนจากนายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ นายกสมาคมฯ สำหรับกิจกรรมลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ที่สมาคมฯ จัดขึ้นสืบเนื่องจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศ ไทย (TSPCA) และสโมสรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ ได้ดำเนินการ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อบูรณาการเกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิภาพและป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ ให้เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนลูกเสือในทุกระดับทั่วประเทศ ด้วยเล็งเห็นประโยชน์และหลักการสำคัญของกระบวนการลูกเสือ ที่มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกอบรมให้มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ภายใต้กฎลูกเสือ ข้อ 6 “ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ที่ผ่านมาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมผู้บังคับบัญชาและแกนนำลูกเสือ ลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อสวัสดิภาพคน One Day Camp รุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรมในระดับผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นแนวทางการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่ยั่งยืน

ในแนวทางความร่วมมือที่จะสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์และจะมีการขยายผลการดำเนินการให้ครอบคลุมโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 นี้ สมาคมฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ขึ้น ภายในงาน “ม.มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 12–13 มกราคม 2562 โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ และอิสรภาพ 5 ประการ (FIVE FREEDOMS) จำนวน 5 ฐาน คือ ฐานที่ 1 อิสรภาพจากความหิวและกระหาย ฐานที่ 2 อิสรภาพจากความไม่สะดวกสบาย ฐานที่ 3 อิสรภาพจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บ หรือเป็นโรค ฐานที่ 4 อิสรภาพจากความกลัว และความทุกข์ทรมาน ฐานที่ 5 อิสรภาพที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามธรรมชาติ เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ พร้อมรับรางวัลของที่ระลึกในการร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งสนับสนุนโดย Cape & Kantary Hotels และพนักงานบริษัท เกษมกิจ จำกัด อีกด้วย

ผ่านเลนส์ 005-รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: