พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี”

พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธ์ ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสุพจน์ ทรายแก้ว ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

Facebook Comments
%d bloggers like this: