ราชบุรี  – วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เตรียมเปิดตลาดนัดแรงงาน ปี 2562

ในวันที่21 ม.ค. 62) ที่ห้องประชุมของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จัดหางานจังหวัดราชบุรี และกลุ่มผู้ประกอบกิจการ ได้ร่วมกันแถลงข่าว การเปิดตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา ประจำปี 2562 ในวันที่ 24 – 25 มกราคม 2562 ที่บริเวณวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ซึ่งการเปิดตลาดนัดแรงงานขึ้นก็เพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการ ที่ต้องการแรงงานมาเปิดรับสมัครงาน รวมทั้งสมัครงานออนไลน์ เพื่อให้ผู้สนใจได้มีงานทำ รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ และเส้นทางความก้าวหน้าของสถานประกอบกิจการ และงานนัดตลาดแรงงานแห่งนี้ จะเป็นการต่อยอดสายอาชีพ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการและประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลจี ดิจิตัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์การผลิต และยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและปรักอบอาชีพในยุคดิจิทัล

%d bloggers like this: