ราชบุรี- กกต.เตรียมพร้อมกำหนดเลือกตั้งล่วงหน้าพร้อมสถานที่รับสมัคร ส.ส.

ผอ.กกต. ราชบุรี เผยได้ออกหนังสือกำหนดสถานที่รับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 1- 5 เขตเลือกตั้งล่วงหน้า ถึงจังหวัด อำเภอ รวมถึง อปท. ทุกแห่ง พร้อมเตรียมกำหนดเลือกตั้งล่วงหน้า 17 มี.ค. นี้

วันที่ 30 ม.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า… พ.ต.ท.ดิตถชาติ กอสนาน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือการประกาศกำหนดสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่ 1-5 เขต ถึงนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายอำเภอทั้ง 10 อำเภอ รวมทั้งนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไประหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ ที่โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมืองราชบุรี เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ข้อ 92 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1-5 จังหวัดราชบุรีจึงประกาศกำหนดให้โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อ.เมือง เป็นสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตที่ 1-5 และ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

โดยประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.ราชบุรี เรื่อง กำหนดที่เลือกตั้งกลาง อาศัยอำนาจความในมาตรา 30 มาตรา 92 มาตรา 106 และ มาตรรา 107 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 ประกอบข้อ 55 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ที่ 1 จ.ราชบุรี ได้มีการกำหนดการประกาศ 1.ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ที่กลางโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตอ.เมือง (ยกเว้น ต.อ่างทอง ต.ดอนแร่ ต.ห้วยไผ่ ต.น้ำพุ) สำหรับที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ได้ใช้ที่โรงเรียนราชโบริการนุเคราะห์ อ.เมือง

ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 กำหนดที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.เมือง สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต อ.เมืองราชบุรี ( เฉพาะ ต.น้ำพุ ต.ห้วยไผ่ ต.ดอนแร่และ ต.อ่างทอง) หอประชุมโรงเรียนปากท่อพิทยาคม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี สำหรับผู้มีสิ ทธิ์เลือกตั้งในเขต อ.ปากท่อ ศาลาประชาคม อ.สวนผึ้ง สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต อ.สวนผึ้ง ศาลาประชาคม อ.บ้านคา สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตอ.บ้านคา ที่เลือกตั้งกลาง หอประชุมโรงเรียนปากท่อพิทยาคม อ.ปากท่อ

ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 3 มีสถานที่เลือกตั้งกลางที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต อ. โพธาราม ( ยกเว้น ต.บ้านฆ้อง ต.บ้านสิงห์ ต.ดอนทราย ) ที่เลือกตั้งกลาง ศาลาประชาคม อ.จอมบึง สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตอ.จอมบึง ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 4 ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์” สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตอ.บ้านโป่ง ส่วนที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ได้แก่ ที่เลือกตั้งกลางโรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมป์”

สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 5 ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต อ.ดำเนินสะดวก ส่วนที่เลือกตั้งกลาง ที่หอประชุมโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตอ.บางแพ

สำหรับที่เลือกตั้งกลาง ใช้หอประชุมวัดบ้านสิงห์ สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต อ.โพธาราม (เฉพาะ ต.บ้านฆ้อง ต.บ้านสิงห์ ต.ดอนทราย ) ส่วนที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ได้ใช้โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Facebook Comments
%d bloggers like this: