ปทุมธานี พรรครวมใจไทยประชุมซักซ้อมระเบียบเลือกตั้งว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.โวได้เกิน10ที่นั่งแน่นอน

ปทุมธานี พรรครวมใจไทยประชุมซักซ้อมระเบียบเลือกตั้งว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.โวได้เกิน10ที่นั่งแน่นอน
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อาคารศูนย์การค้ เซียร์ รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ดร.นพดล อมรเวช หัวหน้าพรรครวมใจไทย เปิดประชุมเพื่อซักซ้อมและชี้แจงระเบียบกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ทุกเขต และแบบบัญชีรายชื่อ
ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและสถานที่ที่พรรคกำรเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 นั้น ในการนี้เพื่อให้การสมัครรับเลือกตั้งของว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครวมใจไทย ที่ผ่านการสรรหาและรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบกฎหมาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติ ได้ถูกต้องไม่เกิดความผิดพลาดและกระทำผิดระเบียบ กฎหมาย ประกาศ และคำสั่งต่าง ๆ ของคณะกรรมการ การเลือกตั้ง จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมและชี้แจงระเบียบกฎหมาย และรับฟังความ คิดเห็นในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค
ดร.นพดล อมรเวช หัวหน้าพรรครวมใจไทย กล่าวว่า พรรครวมใจไทยเราเป็นพรรคใหม่และเป็นหนึ่งในห้าพรรคที่คระกรรมการเลือกตั้งรับรองได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาตามกฎหมายและมีสิทธิส่งผู้สมัครในครั้งนี้ เราเป็นพรคใหม่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มทุนจากกลุ่มใดทั้งสิ้น ในการส่งผู้สมัครครั้งนี้ไม่ได้เน้นปริมาณ เราเน้นเรื่องของคุณภาพของว่าที่ผู้สมัครของเราเป็นหลัก ถือเป็นการเริ่มต้นทำงานการเมืองครั้งใหม่ให้กับประเทศชาติ 80 เขตเลือกตั้ง โดยกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ พรรคเรามีความพร้อมด้านกฎหมานลำดับต้น ๆ ของประเทศ มีสาขาพรรคกระจายอยู่ทุกภาค ในข้อกฎหมายที่จำกัดและเร่งรัด บางพรรคไม่สามารถส่งผู้สมัครได้ทันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการกีดกันทางการมีส่วนร่วมของประชาชน เรามั่นใจว่าเราจะได้ที่นั่งถึง 10 ที่นั่งแน่นอน เนื่องจากเรามีว่าที่ผู้สมัครที่มีคุณภาพที่มาจากผู้นำท้องถิ่นมาร่วมในการขับเคลื่อนพรรค
ส่วนการทำงานในสภาพรรครวมใจไทยเราไม่รู้จักฝ่ายสืบทอดอำนาจ ไม่รู้จักฝ่ายประชาธิปไตยแต่มีความมุ่งมั่นที่จะงาน เรามีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ได้กำหนดนโยบายหลักได้แก่ 3หยุด หยุดอำนวจปกครองมิชอบ หยุดทุนนิยมสามานย์ หยุดฉ้อฉลประชาชน และ4สร้าง สร้างอำนาจปกครองยุติธรรม สร้างสังคมยุติธรรม สร้างนำเศรษฐกิจประชาชน สร้างชีวิตคนคุณภาพ และ4ผลักดัน ผลักดันนิคมอุตสาหกรรมเกษตรภูมิภาค ผลักดันกองทุนข้าวและพืชผลหลัก ผลักดันอุโมงค์ผันน้ำและชลประทานระบบท่อเพื่อเกษตรกรรม ผลักดันผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรทีจีแบรนด์เพื่อการบริโภคและส่งออก และ5ทำ ทำภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อการครองชีพศูนย์เปอร์เซ็นต์ ทำวุฒิการศึกษาค้ำประกันเงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพสูงสุด1ล้านบาท ทำโรงพยาบาลตำบล1แพทย์2พยาบาล ทำธนาคารตำบลเพื่อการลงทุนและการศึกษา ทำ1ตำบล1ศูนย์ภาษาอาเชียน.

อนันต์ ปทุมธานี

Facebook Comments
%d bloggers like this: