สำนักงานศาลยุติธรรมระดมความคิดจากทุกภาคส่วน จัดทำร่างคู่มือวิธีพิจารณาคดีอิสลามฯ เสริมประสิทธิภาพการพิจารณาคดี

ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานศาลยุติธรรมระดมความคิดจากทุกภาคส่วน จัดทำร่างคู่มือวิธีพิจารณาคดีอิสลามฯ เสริมประสิทธิภาพการพิจารณาคดี
วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2562) นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
เป็นประธานการเปิดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างคู่มือวิธีพิจารณาคดีอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตลอดจนวิเคราะห์ถึงผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากร่างคู่มือวิธีพิจารณาคดีอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม)
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรี สภาทนายความ ผู้พิพากษา ดะโต๊ะยุติธรรม นักวิชาการอิสลาม อาจารย์มหาวิทยาลัย และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม มีหลักเกณฑ์การใช้วิธีพิจารณาอันเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติเป็นแนวทางในการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งเกี่ยวด้วยครอบครัวและมรดกที่คู่ความที่เป็นอิสลามศาสนิกของศาลชั้นต้นในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล เป็นมาตรฐานอย่างเดียวกัน
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวตอนหนึ่งว่า ศาลยุติธรรมเป็นองค์กรหลักใน
การอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในด้านการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี การใช้อำนาจตุลาการของศาลยุติธรรมจะต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ รวมถึงเสรีภาพในการนับถือศาสนาตามนิกายหรือลัทธินิยมตามศาสนบัญญัติ โดยจะเลือกปฏิบัติต่อเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องความเชื่อทางศาสนาไม่ได้ การจัดทำร่างคู่มือวิธีพิจารณาคดีอิสลาม ว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากวิธีพิจารณาคดีอิสลามเป็นระบบการดำเนินกระบวนพิจารณาที่มีรูปแบบบางประการที่แตกต่างจากที่บัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่ใช้ในคดีแพ่งทั่วไป จึงถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนากฎหมายวิธีสบัญญัติให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักกฎหมายอิสลามเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้น
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาในครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็น อธิบายเหตุผล ข้อเสนอแนะ ตลอดจนวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากร่างคู่มือวิธีพิจารณาคดีอิสลาม เพื่อนำผลที่ได้จากการสัมมนาไปปรับปรุงให้เป็นคู่มือที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับการใช้งานจริงต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: