รมช.ศธ.กำชับ สอศ.พยายามติดตามข้อมูลบิ๊กดาต้า ให้ถูกต้องชัดเจน วางแผนพร้อมใช้จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาช่วงเปิดเทอม

รมช.ศธ.กำชับ สอศ.พยายามติดตามข้อมูลบิ๊กดาต้า ให้ถูกต้องชัดเจน
วางแผนพร้อมใช้จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาช่วงเปิดเทอม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าในการประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาศูนย์ภูมิภาค ภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ว่าวันนี้ เป็นการติดตามภารกิจของศูนย์ฯ ทั้ง 6 ฝ่าย ( ฝ่ายข้อมูลกลาง ฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนสู่มาตรฐานอาชีพ ฝ่ายระดมทรัพยากรและความร่วมมือ ฝ่ายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทำ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และฝ่ายประสานงานและสร้างการรับรู้) โดยกลุ่มสถานศึกษาจากภากลางตอนล่าง 1 และ 2 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี กลุ่มสถานศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กลุ่มภาคกลางและปริมณฑล วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และกลุ่มภาคกลางตอนบน วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เป็นผู้รายงาน พบว่าการจัดทำข้อมูล ในฝ่ายของข้อมูลกลาง หรือ Big Data System ในการละทะเบียนของสถานประกอบการในระบบจากที่ตั้งเป้าไว้ ศูนย์ประสานงานการผลิตฯ สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้เกินเป้าหมายมากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ ทุกแห่ง โดยขณะนี้มีสถานประกอบการร่วมลงทะเบียนแล้ว 139,000 แห่ง คิดเป็น 109 เปอร์เซ็นต์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้ได้ข้อมูลสมบรูณ์ในการนำไปจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 1 ศูนย์กลาง 6 ศูนย์ภูมิภาค 18 ศูนย์กลุ่มจังหวัดจะต้องเร่งพิจารณาตรวจสอบข้อมูลความต้องการกำลังของสถานประกอบการทุกแห่งที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพราะข้อมูลส่วนนี้เป็นหัวใจของการใช้ข้อมูล เป็นขั้นของความก้าวหน้า โดยมาตรการเบื้องต้นในการติดตามทบทวนคือการตรวจเช็คข้อมูลซ้ำในแต่ละศูนย์ และใช้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) ร่วมตรวจสอบข้อมูลสร้างความเชื่อมั่น ทั้งนี้ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กำหนดแผนประชุมเชิงปฎิบัติการวิเคราะห๋ข้อมูล Big Data System เพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา 5 ภาค ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562
นอกจากนี้ในส่วนของภารกิจ ฝ่ายอื่นๆ โดยในศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขต EEC มีความก้าวหน้าในด้านการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยจัดศูนย์บริการเคลื่อนที่ภาษาอังกฤษ English Mobie Unit ซึ่งจะได้ขยายผลในภาษา อื่นๆ ต่อไป รวมถึงการขยายการดำเนินการในศูนย์ประสานงานฯ
ภูมิภาคอื่นๆ โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเพิ่มเติมในรูปแบบชุดการเรียนการสอนประจำที่มีในแต่ละสถานศึกษาต่อไป

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 8 กุมภาพันธ์ 2562

Facebook Comments
%d bloggers like this: