ราชบุรี – รมช.ศึกษาธิการตรวจติดตามการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคกลาง

ราชบุรี – รมช.ศึกษาธิการตรวจติดตามการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคกลาง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการติดตามการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ที่ราชบุรี

วันที่ 8 ก.พ.62) พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมคณะเดินทางมาติดตามการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคกลาง ที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โดยมีผู้บริหารและคณะกรรมการการอชีวศึกษาในเขตภาคกลางและกรุงเทพมหานคร รวม 18 จังหวัด เข้าร่วมประชุมนำเสนอความก้าวหน้า โดยศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ทั้งหลักสูตรในระบบการศึกษา สำหรับนักเรียนนักศึกษา และหลักสูตรต่อเนื่อง

สำหรับแรงงานที่ประสงค์จะพัฒนาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งมีโครงสร้างประกอบด้วย ฝ่ายข้อมูล, ฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ, ฝ่ายส่งเสริมการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ, ฝ่ายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทำ และฝ่ายวิจัยและพัฒนา

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Facebook Comments
%d bloggers like this: