สมาคมกีฬาเรือพายแหง่ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่น ผนึกกำลังเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับนักกีฬาเรือพายไทย

สมาคมกีฬาเรือพายแหง่ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่น ผนึกกำลังเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับนักกีฬาเรือพายไทย
พลเรือเอกชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย และมร. ทาคาโอะ เซนดะ ประธานสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศญีปุ่น ร่วมลงนามบัน ทึกข้อตกลงความรว่มมือ เมื่อวันที่ 7 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อ
เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างทั้งสองสมาคม และร่วมผนึกกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน Asian Rowing Masters Regatta ซึ่งจะจัดเป็นครั้งแรก ณ ประเทศญีปุ่นโดยทั้งสองสมาคมจะร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันดังกล่าวอย่างเต็มที่
ในโอกาสนี้ทางสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศญี่่ปุ่่นได้เชิญผู้แทนจาก
สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันนัดกระชับมิตรในวันที่ 20 เมษายน 2562 ณ ทะเลสาปไอจิ ประเทศญีปุ่่น โดยทั้งสองสมาคมจะหารือและกำหนดแนวทางการขยายความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

%d bloggers like this: