กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดงาน “ถนนเด็กเดิน เพลินถิ่นวัฒนธรรม ร้องเล่น เต้นรำ ริมเลสาบสงขลา”

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดงาน “ถนนเด็กเดิน เพลินถิ่นวัฒนธรรม ร้องเล่น เต้นรำ ริมเลสาบสงขลา”
ที่ หลาดสองเล โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดงาน “ถนนเด็กเดิน เพลินถิ่นวัฒนธรรม ร้องเล่น เต้นรำ ริมเลสาบสงขลา” เนื่องจากรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ มีวินัย มีความสามารถในการเรียนรู้ทักษะ ในปี 2560 ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
โดยได้ปรับแก้ไขเพิ่มเติมให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล สภาเด็กและเยาวชนเขต สภาเด็กและเยาวชนอำเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 8,780 แห่ง

และ ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์ “ถนนเด็กเดิน เพลินถิ่นวัฒนธรรม ร้องเล่น เต้นรำ ริมเลสาบสงขลา” ที่โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ตลอดจนภารกิจของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และหน่วยงานในการส่งเสริมและการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การยุติความรุนแรงในครอบครัว การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การผลิตสื่อสร้างสรรค์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และชุดการแสดงต่างๆจากสภาเด็กและเยาวชนในจังหวัดสงขลา
ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในประเด็นด้านการส่งเสริมพัฒนา และคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา นับตั้งแต่มี พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยจังหวัดสงขลา
ได้ให้ความร่วมมือ ในการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลเทศบาล พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดความเข้มแข็ง ความยั่งยืนของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการทำงานด้านการคุ้มครอง ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนได้อย่างมีคุณภาพและเป็นรูปธรรม
ดร.สมคิด กล่าวทิ้งท้ายว่า ทั้งนี้ ขอชื่นชมเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ดีและสร้างสรรค์ สร้างความเข็มแข็งในชุมชน และขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ส่งเสริม สนับสนุน สภาเด็กและเยาวชนเหล่านี้ ด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง และขอให้สภาเด็กและเยาวชนทุกคน มีพลังกาย พลังใจ และพลังสติปัญญาในการขับเคลื่อนงานทั้งด้านการพัฒนา การส่งเสริมและการคุ้มครองเด็กและเยาวชนสู่สังคมที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Facebook Comments
%d bloggers like this: