ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา

ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา
เวลา 09.00 น.วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร องค์ประทานกำเนิดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยมี ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึง ความเป็นมาในการจัดพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้โดยมีหน่วยงานภายในและภายนอกร่วมพิธีวางพวงมาลา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงมีพระเมตตากับเราชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งตรงกับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ของทุกปี
สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ได้ประทานกำเนิดโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวไลลงกรณ์ที่ถนนเพชรบุรีกรุงเทพมหานครมีประกาศราชกิจจานุเบกษา ตั้งชื่อ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนพุทธศักราช 2475 โดยขยายมาอยู่ณที่ตั้งปัจจุบันในปีพุทธศักราช 2515 และพัฒนาก้าวหน้ามาโดยตลอดรวมเวลาก่อตั้งสถานศึกษาแห่งนี้ครบ 87 ปี ในปีพุทธศักราช 2562 นี้ พระอนุสาวรีย์นี้เป็นที่เคารพสักการะของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปนับเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามทั้งปวงแห่งประทานขององค์ผู้ประทานกำเนิดดังนั้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ครบรอบวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์มหาวิทยาลัย จึงจัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลด้วย.

อนันต์ ปทุมธานี

Facebook Comments
%d bloggers like this: