กกต.สุราษฎร์ธานีเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ส่งเสริมให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งโดยอิสระปราศจากการครอบงำ

กกต.สุราษฎร์ธานีเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ส่งเสริมให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งโดยอิสระปราศจากการครอบงำ.

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 – 3 สุราษฎร์ธานี ตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ผู้แทนสังกัดอาชีวศึกษา วิทยาสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กกต. และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 125 คน

นางศตพร สุวรรณประดับ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การที่จะทำให้การเมืองปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความมั่นคงก้าวหน้าได้นั้น ประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจ มีอุดมการณ์ และวัฒนธรรมประชาธิปไตย ต้องส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในทางการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงจำเป็นต้องให้ความรู้ความความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มาของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รวมถึงขึ้นตอนและกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญ และมีจิตสำนึกเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งโดยอิสระ ปราศจากการครอบงำ.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณสุทธิชาติ รัชชะ

Facebook Comments
%d bloggers like this: