กอ.รมน. ครบรอบ ๑๑ ปี มุ่งมั่น บูรณาการ ประสานงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง ดำรงความสามัคคี..//

กอ.รมน. ครบรอบ ๑๑ ปี มุ่งมั่นบูรณาการ ประสานงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง ดำรงความสามัคคี..//

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 62 พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า กอ.รมน. ได้จัดให้มีพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ครบรอบ 11 ปี ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและเกิดความภาคภูมิใจ ในเกียรติประวัติความเป็นมา รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อองค์กร ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 62 ณ ห้องอเนก ประสงค์ ชั้น ๑ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. ซึ่งการจัดงานฯ กำหนดให้มีพิธีสงฆ์, พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน กอ.รมน. การถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ ณ พระตำหนักเพชรรัตน์ ผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, ผู้แทนจากส่วนราชการ, ผู้บังคับบัญชาของ กอ.รมน., ข้าราชการ กอ.รมน. และ มวลชน กอ.รมน. โดยมี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ในฐานะ รอง ผอ.รมน. เป็นประธานในพิธี
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกลาง เพื่อต่อต้านภัยคุกคามที่มุ่งทำลายผลประโยชน์ และความมั่นคงของชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) โดยตำแหน่ง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อำนวยการ และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ พร้อมทั้งดำเนินการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ ที่จะเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยการน้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักในการดำเนินงาน
เดิมนั้น กอ.รมน. ได้จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี ๒๕๑๖ ซึ่งรัฐบาลในขณะนั้นได้มีนโยบาย ให้แปรสภาพกองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ (กอ.ปค.) เป็นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) แต่ยังคงให้มีอำนาจตาม พ.ร.บ. ป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ และยังคงมีความรับผิดชอบในภารกิจป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ต่อไป
โดยมีการทบทวนวิเคราะห์เพื่อพัฒนานโยบายตลอดจนยุทธศาสตร์และยุทธวิธี เพื่อให้สามารถยุติสถานการณ์ก่อการร้ายให้สำเร็จลงโดยเร็ว และต่อมาเมื่อ ๑ เม.ย.๒๕๔๓ คณะรัฐมนตรีให้ยกเลิก พ.ร.บ. ป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ และปรับลดบทบาทของ กอ.รมน. โดยเฉพาะการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพิ่มบทบาทด้านการประสานงานของ กอ.รมน. ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ความมั่นคงของประเทศมาโดยตลอด จนกระทั่ง เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๕๑ ได้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ขึ้นตรงกับสำนักนายกฯ มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และให้ กอ.รมน. มีฐานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล เป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) โดยมีโครงสร้างการจัด ประกอบด้วย ส่วนบังคับบัญชา สำนักฝ่ายอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติ และหน่วยปฏิบัติระดับภูมิภาค มีอัตราเจ้าหน้าที่ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่ปฏิบัติงานในโครงสร้างดังกล่าว ทั้งที่เป็นอัตราประจำ และช่วยราชการ ๙๗๗ อัตรา จึงกำหนดให้วันที่ ๑๙ ก.พ.ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
การดำเนินงานของ กอ.รมน. ได้ยึดมั่นนโยบายของรัฐบาล, ยุทธศาสตร์ความมั่นคง และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้ง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มีหน้าที่ในการบูรณาการประสานงานในด้านต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, การจัดระเบียบสังคม,การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว, การค้ามนุษย์, การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา, การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การปรองดองสมานฉันท์, การป้องกันการก่อการร้ายและการแก้ปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
โดย กอ.รมน. จะมุ่งเน้นการบูรณาการกับทุกภาคส่วน สนับสนุนการมีส่วนร่วมโดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของประเทศและสนับสนุนการทำงานตามยุทธ ศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความมั่งคั่ง และเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป ด้วยคำขวัญของ กอ.รมน. “มุ่งมั่นบูรณาการ ประสานงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง ดำรงความสามัคคี”

ผ่านเลนส์ 005-รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: