ชาวบ้านในพื้นที่ปลื้ม จากการเยี่ยม ให้กำลังใจแนะนำการปฏิบัติและรับทราบปัญหา ตามที่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการฯและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดนครพนม

ชาวบ้านในพื้นที่ปลื้ม จากการเยี่ยม ให้กำลังใจแนะนำการปฏิบัติและรับทราบปัญหา ตามที่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการฯและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดนครพนม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(จังหวัดนครพนม) เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานในการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และมีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

พร้อมทั้งได้ร่วมหาแนวทางแผนการสกัดกั้น ปราบปราม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนกำหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งในด้านการป้องกัน ปราบปราม สกัดกั้นและสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดอย่างยั่งยืน

ผ่านเลนส์ 005-รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: