ปทุมธานี กกต.จังหวัดประกาศผู้สมัครส.ส.146 คน ไม่ได้รับการประกาศชื่อ 6 คน

ปทุมธานี กกต.จังหวัดประกาศผู้สมัครส.ส.146 คน ไม่ได้รับการประกาศชื่อ 6 คน
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจากจำนวน 152 คนได้รับการประกาศรายชื่อ 146 คน ไม่ได้รับการประกาศชื่อ 6 คน
นางสาวสุรณี ผลทวีผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ผอ.กต.เขตทั้ง 6 เขตเลือกตั้งของจังหวัดปทุมธานี ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจากจำนวน 152 คน ได้รับการประกาศรายชื่อ 146 คน ไม่ได้รับการประกาศชื่อ 6 คน โดยผู้ไม่ได้รับการประกาศรายชื่อส่วนใหญ่ 5 คน มีปัญหาเรื่องการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองซ้ำซ้อนกันทำให้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 41(3) แห่ง พรป. ส.ส. พ.ศ.2561 ซึ่งข้อมูลนี้มาจากฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองที่ได้รับการยืนยันจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับการประกาศรายชื่อหนึ่งรายเนื่องจากพรรคการเมืองที่ส่งสมัครไม่ดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดตามมาตรา 145 แห่ง พ.ร.ป. พกม. พ.ศ.2560 อย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่ได้รับการประกาศรายชื่อกฎหมายเปิดโอกาสให้สามารถยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ไม่ได้รับการประกาศรายชื่อซึ่งวันสุดท้ายคือวันที่ 22 ก.พ. 2562 ทั้งนี้ ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 สามารถยื่นได้ที่ศาลจังหวัดที่มีเขตอำนาจรับผิดชอบเขตเลือกตั้งนั้น ๆ เบื้องต้นมีผู้ไปยืนคำร้องต่อศาลธัญบุรีแล้วจำนวน 2 ราย
ในส่วนของผู้ที่ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น. แบ่งออกเป็น 2 แบ่งคือใช้สิทธิ์นอกเขตเลือกตั้งและในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้งหมายถึงไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งที่ตนเองจะไปใช้สิทธิ์ หรือมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่ถึง 90 วัน สามารถยื่นคำขอลงทางอินเตอร์เน็ตที่ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/ และ https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/ สามารถเข้าไปทำรายการได้ โดยระยะเวลาการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 หรือแจ้งทางไปรษณีย์ดูวันเวลาที่ประทับตราไปรษณีย์ ท่านที่มีภารกิจวันที่ 17 มีนาคม 2562 ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งได้ ท่านที่เคยลงทะเบียนไว้จากการเลือกตั้งที่ผ่านมา ถือว่ายกเลิกไปให้มาลงทะเบียนใหม่ ส่วนท่านที่ลงทะเบียนไว้ครั้งนี้แล้ว การเลือกตั้งครั้งหน้าก็ต้องลงใหม่ ถือว่าเป็นกฎหมายใหม่ให้ลงทะเบียนครั้งต่อครั้ง ซึ่งการลงทะเบียนการใช้สิทธิ์ล่วงหน้าจะมีอยู่ทุกอำเภอ โดยยื่นคำขอต่อนายอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์.

อนันต์ ปทุมธานี

Facebook Comments
%d bloggers like this: