ปทุมธานี 30องค์กรพุทธทั่วโลกถวายตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์องค์การพุทธโลกแด่เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี 30องค์กรพุทธทั่วโลกถวายตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์องค์การพุทธโลกแด่เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หอประชุมฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผู้นำองค์กรพุทธนานาชาติ และสมาชิกองค์การพุทธโลก (World Alliance of Buddhists – WAB) รวม 30 องค์กรจากทั่วโลก เข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ได้กราบถวายประกาศนียบัตรตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ องค์การพุทธโลก ตามมติคณะกรรมการบริหารองค์การพุทธโลก แด่เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พร้อมมอบพระบรมสารีริกธาตุให้กับ 40 องค์กรพุทธนานาชาติ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานยังประเทศต่าง ๆ ในวาระอันเป็นมงคลนี้ด้วย
สำหรับการน้อมถวายตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ฯ นั้น สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหาร องค์การพุทธโลก ได้มีความเห็นพ้องกันว่า พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งของประเทศไทย ที่ได้ทุ่มเท อุทิศชีวิตสร้างคุณูปการต่องานพระพุทธศาสนามากมายมาโดยตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ทั้งงานด้านปกครอง, งานด้านการศึกษา, งานด้านเผยแผ่, งานด้านศึกษาสงเคราะห์, งานด้านสาธารณูปการ และงานด้านสาธารณสงเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณร และเยาวชนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ยึดหลักการปกครองด้วยระบบธรรมาภิบาล อีกทั้ง ยังเป็นผู้อุปถัมภ์และสนะบสนุนภาคประชาชนให้ได้ร่วมขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาในนาม ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานีฯ ดังนั้น ในการประชุมกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 3 ที่เมืองลาดัก แคว้นแคชเมียร์ ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เสนอชื่อ พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็น ประธานกิตติมศักดิ์ องค์การพุทธโลก มีวาระดำรงตำแหน่ง ในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2563

โดยภายในงานฯ มีผู้นำองค์กรพุทธนานาชาติ จำนวน 30 องค์กร เข้าร่วมงานฯ อาทิ พระสังฆเสนา ประธานศูนย์สมาธินานาชาติ มหาโพธิ ลาดัก ประเทศอินเดีย, พระธรรมธารา ประธานศูนย์สมาธิโคตมะ รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา, ดร.ไล้ เก็ต ยง เลขาธิการองค์การพุทธโลก ประธานศูนย์สมาธินานาชาติตะวันออกกลาง, ดร.นีนีเอ้ รองประธานองค์การพุทธโลก รองประธานมหาวิทยาลัยอภิธรรม ประเทศเมียนมาร์, คุณมิถิลา โชว์ดรี้ รองเลขาธิการองค์การพุทธโลก เลขาธิการมูลนิธิสันติสุขและสันติภาพ ประเทศบังคลาเทศ เป็นต้น
สำหรับ องค์กรพุทธโลก หรือ พล. (World Alliance of Buddhists – WAB) นั้น เป็นเครือข่ายองค์กรพุทธนานาชาติ ที่มีสมาชิกจากทั้งนิกายเถรวาท มหายาน และวัชรยาน ที่เป็นทางการใน 30 ประเทศ รวมจำนวน 73 องค์กร ครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางให้กับผู้นำชาวพุทธนานาชาติ ในการทำงานเผยแผ่ ปกป้อง ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาร่วมกัน ซึ่งมีการประชุมใหญ่สมาชิกทั่วโลกทุกปี พร้อมทั้งกิจกรรมพุทธศาสนาสำคัญๆ ในการประชุมใหญ่แต่ละครั้ง โดยการจัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในปี พ.ศ.2559 จัดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย, ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยพุทธธรรม ประเทศมาเลเซีย และครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2561 ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์.

อนันต์ ปทุมธานี

Facebook Comments
%d bloggers like this: