พบปะพูดคุยกับหน่วยงาน องค์กรระหว่างประเทศ’

พบปะพูดคุยกับหน่วยงาน องค์กรระหว่างประเทศ’

วันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล
ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นประธานเปิดงาน “Immigration Network Meeting” ซึ่งเป็นการพบปะพูดคุยระหว่าง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกับหน่วยงานของประเทศต่าง ๆ เช่น Fanc สถานทูต หรือองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และแบ่งปันข้อมูลกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือระหว่างกัน โดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ตลอดจนแสวงหามาตรการและกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้ประสานสอดคล้อง ส่งเสริมความร่วมมือ สนับสนุนให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสร้างเครือข่ายในการประสานงานด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสืบสวน ปราบปราม จับกุม ผลักดันและส่งกลับคนต่างด้าวที่เข้ามาก่ออาชญากรรมหรือกระทำความผิด จึงจำเป็น ต้องมีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะกับหน่วยงานต่างประเทศ ถือเป็นการทำงานภายใต้นโยบาย One World One Team หรือ ตำรวจหนึ่งเดียวทั่วโลก ซึ่งได้ประสานการปฏิบัติ กับประเทศต่างๆ โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล และร่วมปฏิบัติการในหลายประเทศ ตลอดจนเฝ้าระวังและปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่องเพื่อสร้างกระบวนการและกลไกร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในด้านข้อมูลและแนวทางปฏิบัติให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ ช่วยผลักดันให้ภาคีเครือข่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็นในการประสาน ความร่วมมือแก้ไขปัญหา อีกทั้งให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญกับปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ในทุกด้าน ตลอดจนหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการวางแผนการสืบสวน ปราบปราม การติดตามและการจับกุม ซึ่งจะได้รับความชัดเจนในระดับนโยบายระหว่างหน่วยงานต่อไป ดังนั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงได้จัดให้มีการพบปะหารือเพื่อให้มีการแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความร่วมมือในการประสานงานเพื่อป้องกันสกัดกั้นผู้กระทำผิด

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ที่มา พ.ต.ต.หญิงพัชรี ศรีเผือก สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม.

ทีมข่าวเรื่องจริงผานเลนส์รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: