กระทรวงมหาดไทยติวเข้มเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม เน้นย้ำ “ต้องคิดแบบราชการ พัฒนางานบริการเพื่อเพิ่มความสุขให้ประชาชน”

กระทรวงมหาดไทยติวเข้มเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม เน้นย้ำ “ต้องคิดแบบราชการ พัฒนางานบริการเพื่อเพิ่มความสุขให้ประชาชน”

วันที่ (21ก.พ.62) เวลา 09:30 น. ที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมในการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพื้นที่ภาคกลาง และผู้แทนกระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้อง ร่วมสัมมนากว่า 150 คน
นายธนาคม จงจิระ กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 96/2557 ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมถือเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญกับประชาชน และต้องใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ ในกรณีเรื่องที่จังหวัดไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ ต้องสามารถส่งต่อข้อมูลความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนมายังส่วนกลางเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วตามความคาดหวังของประชาชน ดังนั้น ศูนย์ดำรงธรรม ต้องทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนด้วยความรอบคอบ เป็นไปตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด และหมั่นบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเรื่องอย่างเร่งด่วน เพื่อสามารถช่วยประชาชนคลายความทุกข์อย่างรวดเร็ว ซึ่งเมื่อทุกข์ของประชาชนน้อยลง ความสุขของประชาชนจะมากขึ้น เมื่อประชาชนมีความสุข มีความปีติยินดี คนไทย สังคมไทยก็จะมีแต่รอยยิ้ม มีแต่ความสุข และร่วมกับภาครัฐในการร่วมกันพัฒนาประเทศในทุกด้านต่อไป

นายธนาคม จงจิระ กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมจะสามารถคลายทุกข์และเพิ่มความสุขให้ประชาชนได้อย่างแท้จริงนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความใส่ใจกับทุกเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์ ต้องบรรเทา เยียวยา ช่วยเหลือ ติดตามเรื่องและแสวงหารายละเอียดข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อชี้แจงความก้าวหน้าของเรื่องให้ประชาชนผู้ร้องได้ทราบ
สุดท้าย นายธนาคม จงจิระ เน้นย้ำว่า ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมต้องลดวิธีทำงานแบบธุรการ และ “คิดแบบราชการ” คือ คิดงาน พัฒนางาน ต่อยอดงาน เพื่ออำนวยความสะดวกการให้บริการพี่น้องประชาชน และให้คำปรึกษา ให้การช่วยเหลือ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

กองสารนิเทศ สป.
ครั้งที่ 29/2562
วันที่ 21 ก.พ. 2562

Facebook Comments
%d bloggers like this: