ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือเกาะสมุย (หน้าทอน) เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการและการเปิดส่งน้ำประปาผ่านท่อลอดใต้ทะเลสู่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือเกาะสมุย (หน้าทอน) เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการและการเปิดส่งน้ำประปาผ่านท่อลอดใต้ทะเลสู่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ พื้นที่ท่าเทียบเรือเกาะสมุย (หน้าทอน) ของ และตรวจความเรียบร้อยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จากนั้นเวลา 12.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินทางไปที่ชุมชน OTOP นวัตวิถีบ้านหินลาดหมู่ที่ 2 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย ไปดูความเรียบร้อย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเปิดโครงการเปิดส่งน้ำประปาผ่านท่อลอดใต้ทะเลสู่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.15น. ณ ลานเอนกประสงค์ ท่าเทียบเรือเกาะสมุย (หน้าทอน) ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสือโครงการป่าชุมชน บ้านธารน้ำร้อน แก่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลเขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี และผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ภายในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้แก่ตัวแทนเกษตรกร จำนวน 10 ราย จากนั้นเวลาเดินทางเวลา 10. 45น.เดินทางไปที่ชุมชน OTOP นวัตวิถีบ้านหินลาด เพื่อชมสวนลางสาดของนายประวิทย์ พรหมรักษ์ ซึ่งเป็นผลไม้ประจำถิ่นสายพันธ์เกาะสมุย และเป็นผลไม้ที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมของคนภาคใต้และ เดินทางโดยรถราง ไปยังน้ำตกหินลาด เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับชุมชนบ้านหินลาดโดยนายเศวต วิชัยดิษฐ์ ผู้แทนชุมชนบ้านหินลาด และเยี่ยมชมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านหินลาดและของดีเมืองสมุย.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณสุทธิชาติ รัชชะ

Facebook Comments
%d bloggers like this: