ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

พลโทกิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์การประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. ร่วมกับ กอ.รมน. จังหวัดเชียงราย และ กอ.รมน. จังหวัดพะเยา ประชุม พบปะส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับการรักษาความมั่งคงทางสังคมในเรื่อง การจัดระเบียบสังคม, การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายผู้บังคับบัญชา และมีการคืนความสุขให้กับประชาชน โดยการมอบโฉนดที่ดินคืนให้กับราษฎรจากการแก้ไขปัญหา หนี้นอกระบบ เยี่ยมเยือนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เยี่ยมเยือนผู้รับการบำบัดจากการเสพยาเสพติด โดยโครงการชุมชนบำบัด และการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำกลางเชียงราย ซึ่งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานน มีความเข้าใจ สามารถนำไปป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืนยิ่งขึ้น

ุมุมมองข่าว 001-รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: