กระทรวงมหาดไทย บรรยายเรื่อง “แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และพิธีทำน้ำอภิเษก” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

กระทรวงมหาดไทย บรรยายเรื่อง “แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และพิธีทำน้ำอภิเษก” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น. ที่ห้องประชุม 2 อาคารหอประชุม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ถ.พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นวิทยากรในการบรรยาย หัวข้อ “แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และพิธีทำน้ำอภิเษก” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 จัดโดย คณะอนุกรรมการด้านสารัตถะและสร้างสรรค์ผลิตสื่อในคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมกับ กสทช. โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และกรมประชาสัมพันธ์ โดยมี สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เข้ารับการอบรมจำนวน 120 คน

นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลงวันที่ 1 มกราคม 2562 นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยดำเนินการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และได้แต่งตั้งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดทำน้ำอภิเษก ซึ่งได้แต่งตั้งคณะทำงานจำนวน 4 คณะ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติในการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ได้แก่ 1) คณะทำงานฝ่ายจัดกระบวนแห่น้ำอภิเษก 2) คณะทำงานฝ่ายจัดทำและเก็บรักษาคนโทน้ำอภิเษก 3) คณะทำงานฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกพิธีทำน้ำอภิเษก และ 4) คณะทำงานฝ่ายพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์
สำหรับแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการจัดทำน้ำอภิเษก มีจำนวน 108 แหล่งน้ำ ได้แก่
1) แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด 76 จังหวัด รวม 107 แหล่งน้ำ แบ่งเป็น จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 1 แห่ง 60 จังหวัด 60 แหล่งน้ำ จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 2 แห่ง 7 จังหวัด 14 แหล่งน้ำ จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 3 แห่ง 5 จังหวัด 15 แหล่งน้ำ จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 4 แห่ง 3 จังหวัด 12 แหล่งน้ำ จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 6 แหล่งน้ำ 1 จังหวัด โดยทุกจังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในพิธีพลีกรรมตักน้ำ

2) แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ หอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวัง จำนวน 1 แหล่งน้ำ โดย กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในพิธีพลีกรรมตักน้ำ
นอกจากนี้ มีแหล่งน้ำสรงมุรธาภิเษก จำนวน 9 แหล่งน้ำ ได้แก่ สระศักดิ์สิทธิ์ 4 สระ ของจังหวัดสุพรรณบุรี คือ สระแก้ว สระคา สระยมนา และสระเกษ และน้ำจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ 5 สาย คือ แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำราชบุรี และแม่น้ำเพชรบุรี โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในพิธีพลีกรรมตักน้ำ
ทั้งนี้ จะมีการประกอบพิธีต่าง ๆ ดังนี้ 1) พิธีพลีกรรมตักน้ำ ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 2) พิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด ในระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน 2562 ณ สถานที่ตามที่จังหวัดกำหนด 3) การเชิญคนโทน้ำอภิเษกของจังหวัดมาเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย ในระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2562 ยกเว้นกรุงเทพมหานครจะประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ หอศาสตราคม ในพระบรมหาราชวังในวันที่ 12 เมษายน 2562 พร้อมเชิญคนโทน้ำมาเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย 4) จัดริ้วขบวนแห่เชิญคนโทน้ำอภิเษก จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม และประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม ณ วิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 และในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 กระทรวงมหาดไทยจะจัดริ้วขบวนแห่เชิญคนโทน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศนเทพวราราม ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
นายพรพจน์ เพ็ญพาส กล่าวว่า ในด้านการเตรียมแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกทั่วประเทศ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งในด้านแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด ด้านพิธีพลีกรรมตักน้ำ ด้านพิธีทำน้ำอภิเษก และด้านการเชิญคนโทน้ำอภิเษก เพื่อให้พิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

กองสารนิเทศ สป.
ครั้งที่ 33/2562
วันที่ 5 มี.ค. 2562

Facebook Comments
%d bloggers like this: