จ.สุราษฎร์ธานีทดสอบสมรรถภาพร่างกายสมาชิกอาสารักษาดินแดน พร้อมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกาย เบื้องต้นไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด

จ.สุราษฎร์ธานีทดสอบสมรรถภาพร่างกายสมาชิกอาสารักษาดินแดน พร้อมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกาย เบื้องต้นไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ 1 นายจเร ขวัญเกิด ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวพบปะผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกอาสารักษาดินแดน ที่เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2562 จากอำเภอต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งสิ้นจำนวน 270 นาย ซึ่งเป็นไปตามที่กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กำหนดให้กองบังคับการอาสารักษาดินแดนจังหวัดทุกแห่ง ดำเนินการจัดทำแผนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2562 และกำหนดให้มีการทดสอบสมรรถภาพสมาชิกอาสารักษาดินแดน ประเภทประจำกองที่สั่งใช้ปฏิบัติภารกิจทุกคน เป็นประจำทุกปี ปีละ 2 รอบ รอบละ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 หากผลการทดสอบสมรรถภาพผู้ใดไม่ผ่านการทดสอบในครั้งที่ 1 ผู้นั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินค่าตอบแทนในรอบการขอเลื่อนขั้นเงินค่าตอบแทนนั้นๆ ส่วนการทดสอบครั้งที่ 2 ผู้ที่ไม่ผ่านในครั้งนี้ ให้ดำเนินการทดสอบใหม่ภายใน 7 วัน นับแต่วันทดสอบสมรรถภาพครั้งที่ 1 หากยังไม่ผ่านการทดสอบครั้งที่ 2 ให้ดำเนินการให้ออก ตามระเบียบข้อบังคับ ทุกรายโดยไม่มีข้อยกเว้น

สำหรับการทดสอบสมรรถภาพสมาชิกอาสารักษาดินแดนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาทำการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดสมาชิกอาสารักษาดินแดน ทั้งชายและหญิง ที่เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจากการตรวจเบื้องต้นไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณสุทธิชาติ รัชชะ

Facebook Comments
%d bloggers like this: