นายกฯสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย)กล่าวว่างานพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “ฐานันดร๔” ประจำปี ๒๕๖๒

นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกฯสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย)กล่าวว่างานพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “ฐานันดร๔” ประจำปี ๒๕๖๒ ได้รับเกียรติจาก พลเอกพงษ์เทพมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวันนักข่าว ๖๒/ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา๑๓.๐๐น.ที่หอประชุม ทีโอที สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) จัดพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “ฐานันดร๔” เนื่องในวันนักข่าวแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม พร้อมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจในการที่จะยึดมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ที่ประสบความสำเร็จอันเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติปฏิบัติของการเป็นพลเมืองที่ดี ผู้บริหารองค์กรที่ดี องค์กรที่ดี มีคุณธรรมสมควรได้รับการยกย่องและให้กำลังใจ
เทศประทีปเลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธี, พลเอกพลางกูร กล้าหาญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และแขกผู้มีเกียรติร่วมในงานซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) เพื่อเผยแพร่คุณความดีของพลเมืองที่ดีมีคุณธรรมของสังคม และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานเพื่อสังคม ทำความดีให้แก่สังคมต่อไป
โดยในปีนี้มีการมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “ฐานันดร๔” ให้แก่นักข่าวดีเด่น องค์กรสื่อมวลชนดีเด่นบุคคลองค์กร ที่ประสบความสําเร็จอันเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติปฏิบัติของการเป็นพลเมืองที่ดีองค์กรที่ดี และมีคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องและให้กำลังใจ แบ่งเป็น ๗ ประเภท ได้แก่องค์กรสื่อมวลชนดีเด่นแห่งปี, สื่อออนไลน์ ดีเด่นแห่งปี, นักข่าวดีเด่นแห่งปี, ช่างภาพข่าวดีเด่นแห่งปี, พิธีกรผู้ประกาศข่าวดีเด่นแห่งปี, ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ดีเด่นแห่งปี และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่นแห่งปีรวมทั้งหมด ๙๖ รางวัล

( หมูปิ้ง 300190 )

Facebook Comments
%d bloggers like this: