พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างนิสัยอุตสาหกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างนิสัยอุตสาหกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 5 มีนาคม 2562 นางถวิล เพิ่มเพียรสิน รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างนิสัยอุตสาหกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นแนวทางของการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ที่ต้องการเพิ่มเติม ความรู้ ทักษะ และเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เข้ารับการฝึก นอกเหนือจากการฝึกอบรมในหัวข้อวิชาที่กำหนดในหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและบริการ และเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน และมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2562 จำนวน 3 สาขา รวม 80 คน ประกอบด้วย สาขาผู้ประกอบอาหารไทย จำนวน 50 คน สาขาพนักงานเบเกอรี่ จำนวน 14 คน และสาขาผู้ประกอบอาหารยุโรป จำนวน 16 คน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้จัดให้มีกิจกรรมร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บำรุงรักษาอาคารสถานที่ รณรงค์คัดแยกขยะ และจัดการขยะอินทรีย์ ซึ่งเป็นขยะเปียกที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึก ด้วยวิธีธรรมชาติ รวมถึงการนำขยะที่ผ่านการย่อยสลายแล้วไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยอินทรีย์บำรุงต้นไม้ภายในหน่วยงานอีกด้วย ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Facebook Comments
%d bloggers like this: