จ.สุราษฎร์ธานีฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว

จ.สุราษฎร์ธานีฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ที่โรงแรมไอมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ.2562 โดยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้น โดยดำเนินการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) ในวันนี้ และการฝึกปฏิบัติ Drill ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ณ เขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้านนายจำนง สวัสดิ์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อเป็นการทดสอบการใช้แผนเผชิญเหตุในการอํานวยการ และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งลดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

โดยการฝึกการป้องกันในครั้งนี้ ได้มีการมอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ถือปฏิบัติตามแผนที่กําหนด ซึ่งจากการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะทําให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจ เกิดความชํานาญ สามารถปฏิบัติตามแผนได้อย่างถูกต้อง ไม่สับสนหากมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริง และทุกฝ่ายสามารถนําเอาข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามแผน มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณสุทธิชาติ รัชชะ

Facebook Comments
%d bloggers like this: