มท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยการใช้เทคโนโลยีสำหรับหน่วยงาน

มท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยการใช้เทคโนโลยีสำหรับหน่วยงาน

วันนี้ (6 มี.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยการใช้เทคโนโลยี โดยมีนายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ภาครัฐทันสมัยตามยุทธศาสตร์ชาติ” วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เข้าร่วมบรรยายหัวข้อ “แนวคิด การพัฒนาระบบงานโดยใช้ห่วงโซ่คุณค่าเพื่อหาจุดในการพัฒนาระบบงาน” และ “การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารเวลาและบริหารโครงการ” โดยมีข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผู้สนใจ จำนวน 30 คนเข้าร่วมการประชุม

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัยนั้น คือ การเน้นการปฏิบัติงานที่เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงควรปรับปรุงระบบให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของประชาชน และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างแท้จริง การที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จึงควรให้ความสำคัญใน สองประเด็นสำคัญ คือ 1) การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน (re-engineering) และ 2) การใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยี ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในงานทะเบียนราษฎร การบริหารงานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ดังนั้น สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเองจึงต้องมีความรู้ความสามารถ และพร้อมพัฒนาตนเองตลอดเวลาให้มีความรู้เท่าทันต่อเทคโนโลยี ตระหนักเห็นผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) พร้อมไปกับการปรับกรอบแนวความคิด (Mindset) สำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานได้

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการโดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันดำรงราชานุภาพ ดำเนินการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยการใช้เทคโนโลยี ให้ข้าราชการที่มีความสนใจต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานได้เรียนรู้ ปฏิบัติได้จริง และนำไปประยุกต์ในงานที่เกี่ยวข้องได้ โดยประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) แนวคิดการพัฒนาระบบงานโดยใช้ห่วงโซ่คุณค่าเพื่อหาจุดในการพัฒนาระบบงาน 2) การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารเวลาและโครงการ 3) การใช้ Microsoft Excel อย่างมีประสิทธิภาพ 4) ขั้นตอนและวิธีการออกแบบแอปพลิเคชันที่ใช้บนโทรศัพท์มือถือ

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับเปลี่ยนการบริหารงานในสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และประชาชนก็ต้องการการให้บริการที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร และทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจึงควรมีการบูรณาการทำงาน ปรับตัวไปในรูปแบบ และมาตรฐานแนวทางเดียวกันซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีศักยภาพในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นองค์กร 4.0 ได้อย่างแท้จริง

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 34/2562
วันที่ 6 มี.ค. 2562

Facebook Comments
%d bloggers like this: