นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ.2562

โดยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อเป็นการทดสอบการใช้แผนเผชิญเหตุในการอํานวยการ และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งลดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

โดยการฝึกซ้อมแผนฯ ในครั้งนี้ กำหนดไว้ 4 เหตุการณ์ ประกอบด้วย เหตุการณ์นักท่องเที่ยวพลัดหลง สูญหายในถ้ำน้ำทะลุ จำนวน 3 ราย เหตุการณ์เรือโดยสารท่องเที่ยวโดนกันที่จุดชมวิวเขาสามเกลอ มีผู้บาดเจ็บ 20 คน เหตุการณ์นักท่องเที่ยวเจ็บป่วยฉุกเฉินที่แพ 500 ไร่ แพเชี่ยวหลาน และแพภูตะวัน มีผู้เจ็บป่วยหนัก 3 ราย และเหตุการณ์ไฟไหม้ที่พักแพนางไพร มีนักท่องเที่ยวสำลักควัน 2 ราย

ด้านนายจำนง สวัสดิ์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จากการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะทําให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจ เกิดความชํานาญ สามารถปฏิบัติตามแผนได้อย่างถูกต้อง ไม่สับสนหากมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริง และทุกฝ่ายสามารถนําเอาข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามแผน มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ในปัจจุบันพบว่า อ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจเป็นจำนวนมาก เฉลี่ยวันละประมาณ 1,000 คน ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรป กว่าร้อยละ 80

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณสุทธิชาติ รัชชะ

Facebook Comments
%d bloggers like this: