พ่อเมืองสุราษฎร์ธานีร่วมสร้างและเปิดฝายมีชีวิตโตนยายแหวด ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานฯ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

พ่อเมืองสุราษฎร์ธานีร่วมสร้างและเปิดฝายมีชีวิตโตนยายแหวด ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานฯ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม และข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างฝายมีชีวิตโตนยายแหวด ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 7.5 เมตร สันฝายสูงประมาณ 1 เมตร ซึ่งเป็นไปตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งให้อำเภอคีรีรัฐนิคม สำรวจพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการสร้างฝายมีชีวิต พร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการดำเนินการ โดยทางอำเภอได้กำหนดพื้นที่สร้างฝายเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 17 จุด ซึ่งการสร้างฝายมีชีวิตโตนยายแหวด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม เป็นจุดหนึ่งที่ดำเนินการสร้างโดยใช้วัสดุในพื้นที่และแรงงานในชุมชน ตามแนวทางการสร้างฝายมีชีวิต ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยได้เริ่มดำเนินการสร้างมาตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

ซึ่งล่าสุดการดำเนินการก่อสร้างได้เสร็จสมบูรณ์แล้วในช่วงบ่ายของวันนี้ โดยนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดฝายมีชีวิตโตนยายแหวด อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำของแหล่งน้ำธรรมชาติ และเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์แหล่งน้ำ อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ทำให้ชุมชนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของคนในชุมชน และแสดงออกถึงความมีน้ำใจขององค์กรและส่วนราชการต่างๆ อีกด้วย.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณสุทธิชาติ รัชชะ

Facebook Comments
%d bloggers like this: